จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินเดือนพลทหารกองประจำการ...........GFMIS on KTB Corporate Online
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 4124 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

  งวด  15 ส.ค.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 165 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 50,880.00    
  บส.69/106 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.=7,680.-บาท)      
           
    รวมเงิน 50,880.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 629 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 181,440.00    
  ฎีกาที่ 635 /61 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (จ.ส.อ. สุจิณ  สุวรรณชาตรี) 51,150.00    
  ฎีกาที่ 568 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 4,793.00    
           
    รวมเงิน 237,383.00   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 303 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 217,920.00    
  ฎีกาที่ 271 /61 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ มิ.ย.61 33,300.00    
  ฎีกาที่ 272 /61 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ก.ค.61 33,852.00    
  ฎีกาที่ 291 /61 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (จ.ส.อ. สายัณ  บุญธรรม) 55,830.00    
           
    รวมเงิน 340,902.00   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 241 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 213 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 10,000.00    
           
    รวมเงิน 131,920.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 176 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 288,960.00    
  ***** เงิน กบข.(ปรีชา  ทัสดอน)     197.85
  ***** เงิน กบข.(กิตติศักดิ์  ลาดหอม)     110.55
           
    รวมเงิน 288,960.00   308.40
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 248 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 134,400.00    
  ฎีกาที่ 262 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 263 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  ฎีกาที่ 264 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 221,200.00    
           
    รวมเงิน 412,600.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 323 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 382,080.00    
  ฎีกาที่ 182 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 2,700.00    
  ฎีกาที่ 186 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 333.00    
  ฎีกาที่ 187 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 1,825.00    
  ฎีกาที่ 298 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 8,000.00    
           
    รวมเงิน 394,938.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 304 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 338,880.00    
  ***** เงิน กบข.(ธีรพล  ศรีเมือง)     180.72
  บส.81/107 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.=5,760.-บาท)      
  บส.82/108 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.=5,760.-บาท)      
  บส.80/109 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.=57,120.-บาท)      
  บส.83/110 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.=6,336.-บาท)      
  บส.79/113 /61 เงิน สปพ.พลทหาร ฯ (งส.=12,500.-บาท)      
           
    รวมเงิน 338,880.00   180.72
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 187 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 340,800.00    
  ฎีกาที่ 207 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 13,920.00    
  ฎีกาที่ 209 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
           
    รวมเงิน 399,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 264 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 135,360.00    
  ฎีกาที่ 244 /61 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ พ.ค.61 43,896.00    
  ฎีกาที่ 245 /61 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ มิ.ย.61 42,480.00    
  ฎีกาที่ 246 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 247 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  ฎีกาที่ 248 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 221,100.00    
  ฎีกาที่ 249 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 250 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 251 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 252 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 253 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 238 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 384.00    
           
    รวมเงิน 540,220.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 239 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 390,720.00    
  ฎีกาที่ 157 /61 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ก.ค.61 50,592.00    
  ฎีกาที่ 232 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,960.00    
  ฎีกาที่ 233 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,960.00    
  ฎีกาที่ 234 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 295,839.00    
  ฎีกาที่ 235 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  บส.25/103 /61 เงินเดือนพลทหาร ฯ (TMB=2,554.92 บาท)      
  บส.26/104 /61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (TMB=1,581.66 บาท)      
  บส.27/105 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (TMB=1,728.- บาท)      
           
    รวมเงิน 796,071.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 200 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 353,280.00    
           
    รวมเงิน 353,280.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 234 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 366,720.00    
           
    รวมเงิน 366,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 212 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 130,560.00    
  ***** เงิน กบข. (เอกพงษ์  แววมณี)     275.78
  บส.69/111 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (KTB=8,160.- บาท)      
           
    รวมเงิน 130,560.00   275.78
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 165 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 362,880.00    
  ฎีกาที่ 150 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 15,797.00    
  ฎีกาที่ 185 /61 จ้างจัดอาหารเลี้ยงพลทหาร ฯ     8,565.00
           
    รวมเงิน 378,677.00   8,565.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 180 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 311,040.00    
  ฎีกาที่ 172 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 310.00    
  ฎีกาที่ 169 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 6,595.00    
  บส.105/112/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (KTB=77,280.-บาท) 0.00    
           
    รวมเงิน 317,945.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 219 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 325,248.00    
           
    รวมเงิน 325,248.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 265 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ส.ค.61 43,200.00    
  ฎีกาที่ 251 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 650.00    
           
    รวมเงิน 43,850.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 140 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 3,372.00    
  ฎีกาที่ 141 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 1,560.00    
           
    รวมเงิน 4,932.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 133 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 4,320.00    
  ฎีกาที่ 143 /61 ค่ารักษาพยาบาล (ปน รพ.รัฐ) 2,650.00    
           
    รวมเงิน 6,970.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 181 /61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,800.00    
           
    รวมเงิน 4,800.00   0.00
           
 
  รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
  งวด  6 ส.ค.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 149 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 55,968.00    
           
    รวมเงิน 55,968.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 579 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 203,808.00    
  ฎีกาที่ 566 /61 ค่าไฟฟ้า 5,524.46    
           
    รวมเงิน 209,332.46   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 261 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 240,768.00    
  ฎีกาที่ 237 /61 ค่าโทรศัพท์ 1,176.00    
  ฎีกาที่ 262 /61 ค่าโทรศัพท์ 883.75    
  บส.92/099/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (1,541.33)    
  บส.90/100/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ (2,493.33)    
  บส.91/102/61 เงิน สปพ.พลทหาร ฯ (1,416.67)    
  บถ.24 /61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ ณัฐพล  ปะรือชัน)     1,260.00
           
    รวมเงิน 237,376.42   1,260.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 236 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 124,608.00    
  ฎีกาที่ 222 /61 ค่าโทรศัพท์ 1,077.50    
  ฎีกาที่ 232 /61 ค่าโทรศัพท์ 1,665.00    
           
    รวมเงิน 127,350.50   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 157 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 317,856.00    
  บส.64/098/61 เงินเดือนพลทหารฯ (KTB=105,600.-บาท)      
           
    รวมเงิน 317,856.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 247 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 136,320.00    
  ฎีกาที่ 258 /61 ค่าไปรษณีย์ 1,543.00    
  บส.45/090/61 ค่าตอบแทน จนท.ฯ,คชจ.เดินทางฯ (งส.=13,636.-)      
           
    รวมเงิน 137,863.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 285 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 420,288.00    
           
    รวมเงิน 420,288.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 278 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 379,104.00    
  บส.73/092/61 เงินเดือนพลทหารฯ (งส.=8,343.18)      
  บส.74/093/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (งส.=4,473.-)      
           
    รวมเงิน 379,104.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 183 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 374,880.00    
  ฎีกาที่ 203 /61 ค่าไปรษณีย์ 2,250.00    
  ฎีกาที่ 156 /61 ค่าโทรศัพท์ 789.22    
  ฎีกาที่ 157 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,280.00    
  ฎีกาที่ 158 /61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 159 /61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 160 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,280.00    
  ฎีกาที่ 161 /61 ค่าโทรศัพท์ 916.67    
  ฎีกาที่ 162 /61 ค่าโทรศัพท์ 192.71    
  ฎีกาที่ 213 /61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 214 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,066.00    
  ฎีกาที่ 215 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,280.00    
  บส.104/101/61 เงิน สปพ.พลทหาร ฯ (12,500.00)    
           
    รวมเงิน 384,397.60   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 236 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 148,896.00    
  ฎีกาที่ 240 /61 ค่ารักษาพยาบาล 880.00    
  ฎีกาที่ 241 /61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,700.00    
  ฎีกาที่ 242 /61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,000.00    
           
    รวมเงิน 155,476.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 218 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 429,792.00    
  ฎีกาที่ 213 /61 ค่าโทรศัพท์ 10,100.00    
  ฎีกาที่ 223 /61 ค่าไปรษณีย์ 3,000.00    
  ฎีกาที่ 228 /61 เงินทดแทนและการช่วยเหลือ (บ.ท.ช.) 4,709.00    
           
    รวมเงิน 447,601.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 182 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 387,552.00    
           
    รวมเงิน 387,552.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 207 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 403,392.00    
  ฎีกาที่ 212 /61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
  ฎีกาที่ 208 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,978.75    
  ฎีกาที่ 209 /61 ค่าโทรศัพท์ 4,562.50    
           
    รวมเงิน 413,713.25   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 192 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 143,616.00    
  ฎีกาที่ 194 /61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,247.00    
           
    รวมเงิน 145,863.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 148 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 399,168.00    
  บส.143/065/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (KTB=5,307.-บาท)      
           
    รวมเงิน 399,168.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 173 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 480.00    
  ฎีกาที่ 174 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 1,056.00    
  ฎีกาที่ 165 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 341,088.00    
  ฎีกาที่ 154 /61 เงินทดแทนและการช่วยเหลือ (บ.ท.ช.) 260,545.00    
  บถ.9 /61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ท.ขาดเกิน 2 ปี)     21,900.00
  บฝ.15 /61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ค่าข้าวฝาก)     (21,900.00)
  ***** เงิน กบข. ( 6 ราย )     4,986.30
           
    รวมเงิน 603,169.00   4,986.30
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 197 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 370,656.00    
  ฎีกาที่ 179 /61 ค่าโทรศัพท์ 2,842.00    
  ฎีกาที่ 208 /61 ค่าไปรษณีย์ 1,573.50    
           
    รวมเงิน 375,071.50   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 255 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ก.ค.61 47,712.00    
  ฎีกาที่ 249 /61 ค่าไฟฟ้า 314,455.91    
           
    รวมเงิน 362,167.91   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 177 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,000.00    
           
    รวมเงิน 4,000.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170